×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
له روشن څخه روشن ته د اړیکو لپاره عالي بنډل

له عالي بنډلونو سره په غیر مزدحمو ساعتونو کې له روشن څخه روشن ته له ځانګړو بیو خوند واخلئ.د عالي غوره بنډلونه

اوس د روشن له نویو صمیمي بنډلونو سره، د لږ لګښت په ورکولو سره له روشن څخه روشن ته ډېرې دقیقې له دوستانو او کورنۍ سره د اړیکو لپاره تر لاسه کړئ.

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته د اړیکې دقیقې

 

د اعتبار وخت (ورځ)

د فعالولو طریقه

د غیر فعالولو طریقه

لیکلی پیغام

د ډایل کولو له لارې

لیکلی پیغام

د ډایل کولو له لارې

90 افغانۍ 380  

7

555,90 ته واستوئ

*555*1*3*1*1# ډایل کړئ

555, D90  ته واستوئ

*555*1*3*1*2# ډایل کړئ

120 افغانۍ

400

 

30

555, 120  ته واستوئ

#1*2*2*1*555* ډایل کړئ

555, D120 ته واستوئ

#2*2*2*1*555* ډایل کړئ

200 افغانۍ

1000+نامحدوده پیغامونه

 

30

555, 220 ته واستوئ

#1*3*2*1*555* ډایل کړئ

555, D220 ته وساتوئ

#2*3*2*1*555* ډایل کړئ

/td>

499 افغانۍ

5000+5000 وړیا دقیقې او نامحدوده پیغامونه

 

30

555, 499 ته واستوئ

#1*6*2*1*555* ډایل کړئ

555, D499 ته وساتوئ

#2*6*2*1*555* ډایل کړئ

 نوټ: وړیا دقېقې تر ۷ ورځو پورې اعتبار لري.