×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د کرېډېټ الکټرونیکي ډېرول

مخکې له مخکې پروګرام جوړ کړئ چې د ټولو په سر کې راشئ. د کرېډېټ الکټرونیکي ډېرول له تاسې سره مرسته کوي د کرېډېټ دقیقه اندازه چې د راتلونکې اړیکې لپاره ورته اړتیا لرئ غوره او هغه زیاته کړئ او له ندازې څخه یې د لیکلي پيغام له لارې خبر شئ.

د کرېډېټ الکټرونیکي ډېرول

په الکټرونیکي ډول د کرېډېټ په زیاتولو سره، تل له خپلو دوستانو سره په اړیکه کې اوسئ

 

د الکټرونیکي کرېډېټ په ډېرولو سره تاسې کولی شئ:

  • په هره کچه چې اړتیا لرئ کرېډېټ ډېر کړئ.

  • د اضافي لګښتونو مخه ونیسئ، تاسې یوازې د هغه کرېډېټ په کچه چې له دې لارې یې پېرئ، پیسې ورکړئ.

  • د یوه لیکلي پیغام له لارې له ډېر شوي کرېډېټ څخه خبر شئ.

 

لګښت او وخت

 دغه اندازه له 25 څخه پیل تر نامحدوده دوام لري.

 

د نورو معلوماتو لپاره - له 333 شمېرې سره اړیکه ونیسئ چې د روشن د پیرودونکو د خدمتونو د ټیم له کوم استازي سره خبرې وکړئ.