×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د کرېډېټ الکټرونیکي ډېرول

مخکې له مخکې پروګرام جوړ کړئ چې د ټولو په سر کې راشئ. د کرېډېټ الکټرونیکي ډېرول له تاسې سره مرسته کوي د کرېډېټ دقیقه اندازه چې د راتلونکې اړیکې لپاره ورته اړتیا لرئ غوره او هغه زیاته کړئ او له ندازې څخه یې د لیکلي پيغام له لارې خبر شئ.

د کرېډېټ الکټرونیکي ډېرول

په الکټرونیکي ډول د کرېډېټ په زیاتولو سره، تل له خپلو دوستانو سره په اړیکه کې اوسئ

 

د الکټرونیکي کرېډېټ په ډېرولو سره تاسې کولی شئ:

  • په هره کچه چې اړتیا لرئ کرېډېټ ډېر کړئ.

  • د اضافي لګښتونو مخه ونیسئ، تاسې یوازې د هغه کرېډېټ په کچه چې له دې لارې یې پېرئ، پیسې ورکړئ.

  • د یوه لیکلي پیغام له لارې له ډېر شوي کرېډېټ څخه خبر شئ.

 

لګښت او وخت

کولی شئ په هره کچه کرېډېټ چې وغوړائ په خپل حساب کې یې ډېر کړئ. دغه اندازه له 25 څخه پیل تر 5000 پورې دوام لري.

 

د نورو معلوماتو لپاره - له 333 شمېرې سره اړیکه ونیسئ چې د روشن د پیرودونکو د خدمتونو د ټیم له کوم استازي سره خبرې وکړئ.