×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د محصلینو کلپ

روشن باور لري چې د غوره راتلونکې لپاره باید ځوانانو ته ارزښت ورکړل شي او هغوی پیاوړي شي. له همدې امله غواړو چې تاسې د محصلینو کلپ دروزنیزو معلوماتو په مرسته د بریا پړاوونه په چټکتیا ووهئ. (د ازموینې

د زده کوونکو کلب

دا بې څارې خدمتونه د محصلینو او زده کوونکو لپاره جوړ شوي دي، ترڅو له هغوی سره د علمي مطالبو او د بریا لارو په چارو کې مرسته وکړي. په دې خدمتونو کې د کاري مصاحبې مهارتونه، د خپل ځان مدیریت، د وخت مدیریت، تازه خپاره شوي کتابونه او داسې نور ځانګړي خدمتونه شامل دي.

زده کوونکي کولای شي چې د ۵۴۵ په ډایلولو سره د ۱۵ افغانیو اونیز فیس په بدل کې  په دې خدمتونو کې ګډون وکړي.