×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د کروکي شپني خدمتونه

آیا سندرو ویلو سره مینه لرئ؟ آیا تاسو فکر کوئ چې د سندرو ویلو استعداد لرئ؟

د کروکي شپني بنډل

روشن خپل نوي او جالبه شپني کروکي خدمتونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي، د دې خدمتونو سره تاسو کولای شئ چې د خپلې خوښې سندرې په خپل غږ ثبت کړئ او د شپې د  ۶ نه د سهار تر ۶ پورې یې د خپلو دوستانو سره شریکې کړئ. ستاسو د سندرو اجرا څرنګوالی به ارزیابي شي او تاسو به وکولای شئ چې خپل ځان ارزیابي کړئ چې

ترکومه حده د سندرو ویلو استعداد لرئ.

د دې خدمتونو د لاس ته راوړلو لپاره همدا اوس ۱۱۳۰ ډایل کړئ! تاسو کولای شئ چې دا خدمتونه د ۳ افغانیو په بدل کې ترلاسه کړئ. که ستاسو کریډټ د ۳ افغانیو څخه کم وي، نو تاسو کولای شئ چې دا بنډل دشپې ۲ او یا هم یوې افغانۍ په بدل کې هم فعاله کړئ.

 همداراز د غیرفعالولو لپاره ۱۱۳۰ ډایل کړئ.