×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د یاد ته راوړنی زنګونه

ایا غواړئ د زېږېدلو نېټه او یا ځينې نورې مهمې کتنې مو په یاد پاتی شي؟ روشن ستاسې د خوښې له سندرې سره تاسې ته دا هر څه در په زړه کوي.

د یاد ته راوړنی خدمتونه

تاسې کولی شئ:

  • یوه نیټه او وخت ځانګړی کړئ، چې د یاد ته راوړلو اړیکه تر لاسه کړئ.

  • د خپلې خوښې سندره د یاد ته راوړنی زنګ په ډول غوره کړئ.

 

لګښت او وخت:  

خدمتونه 

بیه/افغانۍ

د اعتبار موده/ورځ

فعالول

غیرفعالول

ورځني

1

د "D" کود 114 ته واستوئ

د "UNSUB" کوډ 114 ته واستوئ

اونیز

10 

د "W" کوډ 114 ته واستوئ

د "UNSUB" کوډ 114 ته واستوئ

میاشتینۍ

30 

30 

د "M" کوډ 114 ته واستوئ

د "UNSUB" کوډ 114 ته واستوئ

 

د فعالولو طریقه:
له 114 شمېرې سره د اړیکې له لارې، د یاد ته راوړنی یو زنګ برابر کړئ. کافي ده چې د خپلې خوښې یوه سندره غوره کړئ تر څو یوه اړیکه تر لاسه کړئ.

 

د نورو معلوماتو لپاره: له 333 شمېرې سره اړیکه ونیسئ چې د روشن د پيرودونکو د خدمتونو د ټیم له کوم استازي سره خبرې وکړئ.