×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
له بنډل پرته نړیوالې اړیکې

ملګري مو چې د نړۍ په هر ځای کې وي، یوازې د یوې اړیکې په کچه له تاسې واټن لري. اوس زموږ د پراخو نړیوالو فعالیتونو په مرسته، کولی شئ په ارزانه بیه تر 100 ډېروهېوادونو سره په اړیکه کې شئ.

له بنډل پرته نړیواله اړیکه

موږ کوښښ کوو تاسې ته تر ټولو غوره خدمتونه وړاندې کړو چې ستاسې سوداګري پراخه شي. د خپلې خوښې هېواد مو غوره کړئ چې د هېواد کوډ او د اړیکې بیه وګورئ. دغه بیې هم د ټلیفون د ثابتو کرښو اوهم د موبایل شمېرو لپاره د پلي کېدو وړ دي.

روشن شرکت ستاسې له سوداګرۍ سره مرسته خپله سوداګري بولي. پروا نه کوي چې غواړئ خپلې شبکې ته مو په نړیواله کچه پراختیا ورکړئ او یا له افغانستان څخه د باندې د توکو په لټه کې یاست، د روشن جامع او نړیوال خدمتونه، په ارزانه توګه ستاسې د کارونو د ترسره کولو ډاډ درکوي.

                     

ډله د اړیکې معیاري بیه دوستانو او کورنۍ ته د اړیکې بیه د خپلې خوښې هېواد غوره کړئ  
1 ډله 5.99 افغانۍ 5 افغانۍ – یوه شمېره  
2 ډله 8.99 افغانۍ کورنۍ او دوستانو ته اړیکه په همغه معیاري بیه حسابیږي  
3 ډله 12 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
13.99 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
19.99 افغانۍ کورنۍ او دوستانو ته اړیکه په همغه معیاري بیه حسابیږي  
4 ډله 24.99 افغانۍ کورنۍ او دوستانو ته اړیکه په همغه معیاري بیه حسابیږي  
5 ډله 29.99 افغانۍ کورنۍ او دوستانو ته اړیکه په همغه معیاري بیه حسابیږي  
6 ډله 45 افغانۍ کورنۍ او دوستانو ته اړیکه په همغه معیاري بیه حسابیږي  
65 افغانۍ کورنۍ او دوستانو ته اړیکه په همغه معیاري بیه حسابیږي  
75 افغانۍ کورنۍ او دوستانو ته اړیکه په همغه معیاري بیه حسابیږي  
100 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
300 افغانۍ کورنۍ او دوستانو ته اړیکه په همغه معیاري بیه حسابیږي  
600 افغانۍ کورنۍ او دوستانو ته اړیکه په همغه معیاري بیه حسابیږي  
800 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
1200 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد