×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
میاشتني مکس بنډل

له ډېر چټ سره مو خپلې اړیکې دوامدارې کړئ، د خپلې خوښې سندرې شریکې کړئ، او له ملګرو سره مو یو ځای له ټوکو خوند واخلئ. د روشن مکس میاشتني بنډلونه د هغو لپاره دي چې تل غواړي په اړیکه کې وي.