×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
ورځني لیکلي پیغامونه

اوس د ورځنیو لیکلو پیغامونو له بنډلونو سره، په ډېره چټکه او اسانه توګه کولی شئ خندوونکې ټوکې له دوستانو سره تبادله کړئ او د کورنۍ غړي مو له وروستیو کورنیو خبرونو خبر کړئ.

 

له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغام ورځنی بنډل

له روشن څخه روشن ته د لیکلو پیغامونو له بنډل سره، له خپلو دوستانو او د کورنۍ له غړو سره ډېر په اړیکه کې شئ.

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته/لیکلی پیغام

اضافي معلومات

د اعتبار وخت (ورځ)

د پلي کېدو وړ سیمکارت

10

1000

یوازې له روشن څخه روشن ته

1ورځ

عالي، یاران او سعادت

له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغام د ورځني بنډل د فعالولو طریقه

555، OND ته واستوئ

له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغام د ورځني بنډل د غیر فعالولو طریقه

555، OFFD ته واستوئ