×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
میاشتني لیکلي پیغامونه روشن څخه روشن ته

کله د خبرو لیکل له ویلو څخه اسانه وي. د روشن د میاشتنیو بنډلونو له وړاندیز څخه ګټه واخلئ او څلورویشت ساعته خپل نا محدود لیکلي پیغامونه واستوئ.

د لیکلي پیغام میاشتنی بنډل

 

له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغام میاشتنی بنډل

له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغام له بنډلونو سره، د هېواد په هر ګوټ کې چې یاست له دوستانو سره مو په اړیکه کې شئ

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته/لیکلی پیغام

اضافي معلومات

د اعتبار وخت (ورځ)

د پلي کېدو وړ سیمکارت

70

30,000

یوازې له روشن څخه روشن ته

30 ورځې

عالي، یاران او سعادت

د نا محدود لیکلي پیغام بنډل د فعالولو طریقه

555، ON1 ته واستوئ

د نا محدود لیکلي پیغام بنډل د غیر فعالولو طریقه

555، OFF1 ته واستوئ