×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د اړیکې ورځني بنډل

کله چې له ملګرو سره تفریح ته تللي یاست، پرېږدۍ چې کورنۍ مو وپوهیږي تاسې دقیقاً په کوم ځای کې یاست، او د غرمې لپاره څه خورئ. اوس زموږ له ورځنیو بنډلونو سره انعطاف پذیري او لوړ ارزښت یو ځای تجربه کړئ.

په غیر ازدحامي ساعت کې د اړیکي ورځنی بنډل

 

له روشن څخه روشن ته د اړیکې د بنډلونو په مرسته له خپلو دوستانو او د کورنۍ له غړو سره ډېر په اړیکه کې شئ.

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته د اړیکې دقیقې

اضافي معلومات

د اعتبار وخت (ورځ)

د پلي کېدو وړ سیمکارت

15

128

دغه بیه د شپې له 10 د سهار تر 6 د اعتبار وړ ده

1 ورځ

عالي او یاران

له ازدحامي ساعت پرته د اړیکې د ورځني بنډل د فعالولو طریقه

15، 555 ته واستوئ

د ډایل کولو له لارې: #1*5*555* ډایل کړئ.

له غیر ازدحامي ساعت پرته د ورځني بنډل غیر فعالول

555،15D ته واستوئ

د ډایل کولو له لارې: #1*5*555*ډایل کړئ

 

د اړیکې ۱.۵ افغانۍ ټولو داخلی شبکو ته

 

ټولو داخلي شبکو ته ۱.۵ افغانۍ هرې دقیقې، له ورځني ۱.۹۹ افغانۍ فیس سره!

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته د اړیکې دقیقې

اضافي معلومات

د اعتبار وخت (ورځ)

د پلي کېدو وړ سیمکارت

1.99

د پلي کېدو وړ سیمکارت

ټولو داخلي شبکو ته د هرې دقیقې بیه

1 ورځ

عالي

د اړیکې د ثابتې بیې د فعالولو طریقه

555, 199 ته واستوئ

د ډایل کولو له لارې: #1*1*4*1*555* ډایل کړئ.

د اړیکې د ثابتې بیې د غیر فعالولو طریقه

555, D199 ته واستوئ

د ډایل کولو له لارې: #2*1*4*1*555* ډایل کړئ.

 

له روشن څخه روشن ته د اړیکې ورځنی بنډل

 

له روشن څخه روشن ته 130 دقیقې اړیکه یوازې د 30 افغانیو په بدل کې تر لاسه کړئ!

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته د اړیکې دقیقې

اضافي معلومات

د اعتبار وخت (ورځ)

د پلي کېدو وړ سیمکارت

30

130

 

1 ورځ

عالي او یاران

د فعالولو طریقه

35 ،555 ته واستوئ

( د عالی لپاره) د ډایل کولو له لارې: #*1*4*1*555* ډایل کړئ

( د یاران لپاره )د ډایل کولو له لارې: #1*3*1*555* ډایل کړئ

د غږیز پیغام سیسټم: 555 ډایل کړئ او 6 تڼۍ کیکاږئ

د غیر فعالولو طریقه

555، D35 ته واستوئ

(د عالی لپاره)د ډایل کولو له لارې: #2*4*4*1*555* ډایل کړئ

(د یاران لپاره )د ډایل کولو له لارې: #3*3*3*1*555* ډایل کړئ

غږیز سیسټم: 555 ډایل کړئ او 9 تڼۍ کیکاږئ