×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
میاشتني اړیکي بنډلونه

خپل احساسات مو بیان کړئ او خپل نظرونه مو له کلمو سره شریک کړئ. اوس د روشن له میاشتنیو بنډلونو سره له هر جنجال پرته له خپلو ملګرو سره خبرې وکړئ.

د اړیکې میاشتني بنډلونه

 


اوس د روشن له نویو  بنډلونو سره، د لږ لګښت په ورکولو له روشن څخه روشن ته ډېرې دقیقې له دوستانو او کورنۍ سره د اړیکو لپاره تر لاسه کړئ.

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته د اړیکې دقیقې

لیکلي پیغامونه

د اعتبار وخت (ورځ)

د فعالولو طریقه

د غیر فعالولو طریقه

لیکلی پيغام

د ډایل کولو له لارې

لیکلی پيغام

د ډایل کولو له لارې

120 افغانۍ 400

عادی نرخونه

30

۵۵۵ ، ۱۲۰ ته واستوئ

#1*2*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#1*1*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

555 ، D120 ته واستوئ

#2*2*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#2*1*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

200   افغانۍ

1000

نامحدوده

30

۵۵۵ ، ۲۲۰ ته واستوئ

#1*3*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#1*2*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

555 ، D220 ته وساتوئ

#2*3*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#2*2*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

499 افغانی

5000+5000 وړیا دقیقې

نامحدوده

30

۴۹۹، ۵۵۵ ته واستوی

#1*6*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#1*5*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

 

D499، 555 ته واستوی

 

#2*6*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#2*5*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

 

 

 


 

په غیر ازدحامي ساعت کې د اړیکې اونیز بنډل

د روشن له وطني بنډلونو له لاری د ټولو داخلي شمیرو سره تر ټولو ټیټو نرخونو په بدل کی اړیکه ونیسئ!

بیه/افغانۍ

له روشن څخه نورو داخلي ته د اړیکې دقیقې

د اعتبار وخت (ورځ)

د فعالولو طریقه

د غیر فعالولو طریقه

د ډایل کولو له لارې

لیکلی پيغام

د ډایل کولو له لارې

لیکلی پيغام

430

255

30

*555*6*8*1#

430 ، 555 ته واستوئ.

*555*6*8*2#

D430، ۵۵۵ ته واستوئ.