×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
میاشتني اړیکي بنډلونه

خپل احساسات مو بیان کړئ او خپل نظرونه مو له کلمو سره شریک کړئ. اوس د روشن له میاشتنیو بنډلونو سره له هر جنجال پرته له خپلو ملګرو سره خبرې وکړئ.

د اړیکې میاشتني بنډلونه

 


اوس د روشن له نویو  بنډلونو سره، د لږ لګښت په ورکولو له روشن څخه روشن ته ډېرې دقیقې له دوستانو او کورنۍ سره د اړیکو لپاره تر لاسه کړئ.

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته د اړیکې دقیقې

لیکلي پیغامونه

د اعتبار وخت (ورځ)

د فعالولو طریقه

د غیر فعالولو طریقه

لیکلی پيغام

د ډایل کولو له لارې

لیکلی پيغام

د ډایل کولو له لارې

۱۲۰ افغانۍ ۴۰۰

عادی نرخونه

۳۰

۵۵۵ ، ۱۲۰ ته واستوئ

#1*2*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#1*1*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

۵۵۵ ، D۱۲۰ ته واستوئ

#2*2*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#2*1*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

۲۰۰ افغانۍ

۱۰۰۰

نامحدوده

۳۰

۵۵۵ ، ۲۲۰ ته واستوئ

#1*3*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#1*2*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

۵۵۵ ، D۲۲۰ ته وساتوئ

#2*3*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#2*2*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

۴۹۹ افغانی

۵۰۰۰+۵۰۰۰ وړیا دقیقې

نامحدوده

۳۰

۴۹۹، ۵۵۵ ته واستوی

#1*6*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#1*5*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

 

D۴۹۹، ۵۵۵ ته واستوی

 

#2*6*2*1*555* ډایل کړئ (Aali)

#2*5*1*1*555* ډایل کړئ (Yaraan)

 

 

 


 

په غیر ازدحامي ساعت کې د اړیکې اونیز بنډل

د روشن له وطني بنډلونو له لاری د ټولو داخلي شمیرو سره تر ټولو ټیټو نرخونو په بدل کی اړیکه ونیسئ!

بیه/افغانۍ

له روشن څخه نورو داخلي ته د اړیکې دقیقې

د اعتبار وخت (ورځ)

د فعالولو طریقه

د غیر فعالولو طریقه

د ډایل کولو له لارې

لیکلی پيغام

د ډایل کولو له لارې

لیکلی پيغام

۴۳۰

۲۵۵

۳۰

*555*6*8*1#

۴۳۰ ، ۵۵۵ ته واستوئ.

*555*6*8*2#

D430، ۵۵۵ ته واستوئ.