×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
اونیز اړیکې بنډل

پروا نه کوي چې نن بوخت یئ که بې کاره، کولی شئ ټوله اونۍ مو له ملګرو سره په اړیکه کې شئ. له اونیزو بنډلونو څخه ډېره ګټه پورته کړئ.

اونیز بنډل

 

د روشن نه روشن ته د اړیکو 555 دقیقه ای بنډل

اوس د 380 دقیقه ای اونیز بنډل  سره، د لږ لګښت په ورکولو سره له ملګرو او کورنۍ سره لا ډیری خبری وکړی.

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته د اړیکې دقیقې

نورو داخلي شبکو ته د اړیکې ارزانه شوې بیې

د اعتبار وخت (ورځ)

پروفایل

90

380

عادی نرخونه

7 ورځې

عالي او یاران

 

 د فعالولو طریقه

90 ، 555 ته واستوی

د ډایل کولو له لارې: *555*1*3*1*1# ډایل کړئ (د عالی لپاره)

د ډایل کولو له لارې: *555*1*2*1*1# ډایل کړئ (د یاران لپاره )

 د غیر فعالولو طریقه

D90، 555 ته واستوی

*555*1*3*1*2# ډایل کړئ (د عالی لپاره)

*555*1*2*1*2# ډایل کړئ (د یاران لپاره )